Reklamačný poriadok


A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok e-shopu www.mimmo.cz a popisuje postup, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru dodaného od predávajúceho.

Kupujúci (tiež Spotrebiteľ) je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a Obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru a uzavretím kúpnej zmluvy.

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

Ako doklad o záruke je vystavený ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad faktúra a záručný list so všetkými zákonom danými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo a odporúčaným postupom údržby produktu).

B. ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim, teda dňom uvedeným na faktúre, paragóne či na záručnom liste.

Záruční doba je 24 mesiacov.

Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou - II. akosť (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď. – taká charakteristika je vždy uvedená pri tovare) Ak ide o veci II. akosti, nezodpovedá Predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania, alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia veci Kupujúcim.

Na tovar predávaný za nižšiu cenu z dôvodu vady či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje.

Záruka na tovar môže byť dodatočne ukončená, pokiaľ sú zistené nasledujúce skutočnosti: tovar bol upravený a opravený niekým iným ako výrobcom, životnosť tovaru bola neúmerne znížená nevhodným používaním produktu či jeho údržbou, tovar bol spotrebiteľom znovu predaný a nemožno preukázať vzťah medzi zmluvnými stranami voči Predávajúcemu.

C. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1.Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, ich neporušenosť). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napríklad nekompletná, alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

2.Neúplnú, alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu: obchod@mimmo.cz, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti, alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

3.Kupujúci môže tovar reklamovať osobne v kancelárii Predávajúceho, alebo odoslať poštou so sprievodným listom s popisom vady, kópiou faktúry a záručného listu na adresu Mimmo.cz, Branická 66/69, Praha 4, 147 00. Tovar bude po reklamačnom konaní pripravený na odber na rovnakom mieste, ako v dobe jeho podania do reklamačného konania, nemožno teda kombinovať dva spôsoby dopravy.

4.O výsledku reklamácie bude Kupujúci vyrozumený telefonicky, sms správou, e-mailom či iným prostriedkom.

C. ZAMIETNUTIE REKLAMÁCIE

1.Nie je možné reklamovať vady produktu, ktoré vznikli obvyklým užívaním výrobku, chybným užívaním, preťažením produktu (hoci jednorazovým) a nevhodnou starostlivosťou o produkt. Rovnako nemožno reklamovať vady, pre ktoré bola poskytnutá zľava a ktoré boli známe v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

2.Tovar na reklamáciu musí byť odovzdaný dokonale očistený – vnútorné aj vonkajšie povrchy, bez obsahu. Znečistený tovar bude obratom odoslaný späť bez začatia reklamačného procesu.

3.Nie je možné prijať do reklamácie tovar, ktorý nie je vybavený sprievodným listom s popisom vady, alebo reklamačným protokolom a súčasne kópiou dokladu o kúpe či iným dokladom zakladajúcim záručnú dobu. Takýto tovar bude odoslaný obratom späť bez začatia reklamačného procesu.

 

D. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

1.O vybavení reklamácie je rozhodnuté do zákonnej lehoty 30 dní. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so Spotrebiteľom - také predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú, alebo neúmerne dlhú.

2.V prípade potvrdenia reklamácie je na reklamačnom protokole uvedený spôsob opravy, prípadne ďalší spôsob riešenia reklamácie. Rovnako je Predávajúci povinný uviesť dôvod zamietnutia.

3. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba o túto dobu nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný na  kontakty uvedené na reklamačnom protokole.

4.Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamačného konania a musí preukázať svoju totožnosť OP, alebo platným cestovným pasom. Bez tohto overenia nie je Predávajúci oprávnený reklamáciu vydať.

Ďakujeme za dôkladné preštudovanie Reklamačného poriadku.