Obchodné podmienky


Obchodné podmienky

A. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.mimmo.cz (ďalej len „podmienky“). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Olga Kolářová, so sídlom Praha 4, Pod Jiráskovou čtvrtí 1732/8, IČ 87651653 (ďalej len „predávajúci“), a kupujúceho pri uzatváraní tzv. „distančných kúpnych zmlúv“.
 2. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné, ako aj príslušnými ustanoveniami § 52 a následujúcich zákon č. 40/1964 Sb., občianskeho zákoníku v platnom znení.

B. Objednávka a uzavrenie kupnej zmluvy

 1. Všetky objednávky podané prosredníctvom internetového obchodu www.mimmo.cz sú záväzné. Podáním objednávky kupujúci potvdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí.
 2. Katalóg internetového obchodu www.mimmo.cz obsahuje všetky informácie nutné k uzavretiu zmluvy v zmysle obecných náležitostí zmluvy i podstatných náležitostí kupnej zmluvy, tak ako ich vymedzuje občiansky zákonník. Obsahuje vždy názov, hlavnú charakteristiku a cenu tovaru.
 3. Objednávka kupujúceho je návrhom kupnej zmluvy. Prevádzkovateľ sa zaväzuje objednávku potvrdiť prostredníctvom elektronickej pošty najneskôr do 2 dní odo dňa doručenia objednávky. Kupná zmluva vzniká v okamihu doručenia potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu.
 4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov a náležitostí.
 5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky - množstve tovaru, výšky ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosti a podobne, žiadať kupujúceho o autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad písomne, alebo telefonicky. Objednávka sa považuje za neplatnú a zmluva tak stráca platnosť v prípade, že kupujúci túto autorizáciu (ďaľšie potvrdenie) požadovaným spôsobom predložiť odmietne. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade celkom zjevnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, alebo popisu výrobku v katalógu tovaru.
 6. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formuláry. Tovar bude kupujúcemu dodaný podľa jeho výberu prostredníctvom spoločnosti PPL, alebo Českej pošty (ďálej len „prepravca“).
 7. Vlastnicke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, ak bola do tej doby uhradená kupná cena, jeho prevzatím. Ak nie je kupná cena pred prevzatím tovaru uhradená, prechádza vlastnické právo k tovaru na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny.
 8. Vyplnením registračného formulára či záväzné objednávky v rámci internetového obchodu www.mimmo.cz, kupujúci dobrovolne dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcich a o jeho nákupoch.

C. Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať tovar na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke v termíne do 10 pracovných dní odo dňa uzavretia kupnej zmluvy, najneskôr však do 15 pracovných dní, v prípade, že kupujúci hradí kupnu cenu formou dobierky. Pokiaľ kupujúci hradí kupnú cenu bankovným prevodom, predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar v uvedenej lehote odo dňa pripísania kupnej ceny na jeho účet.
 2. Predávajúcí má právo odstúpiť od kupnej zmluvy, ak kupujúci nesplní svoj záväzok prevziať tovar či zaplatiť kupnú cenu.
 3. Predávajúci má právo od kupnej zmluvy (záväzné objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným, nedohodne sa s kupujúcím na novom plnení. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar predom (bankovým prevodom, platobnou kartou apod.) a odstúpi prodávajúci od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu, vráti predávajúci kupujúcemu celú kupnú cenu najneskôr do 14 dní od odoslania písomného odstúpenia od zmluvy. Plnenie sa považuje za nemožné hlavne v prípade, že sa predmet plnenia prestal vyrábať či dodávať na náš trh. O nemožnosti plnenia predávajúci bude kupujúceho informovať bez zbytočného predlžovania po zistení tejto skutočnosti.

E. Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.
 2. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú kupnú cenu. S celkovou kúpnou cenou je kupujúci zrozumený pri vyplňování objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
 3. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne pevziať, zkontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad toto ihneď oznámiť prepravcovi. Podpisom dodacieho listu kupujúcí potvrdzuje, že zásielka splňovala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršiu reklamáciu o porušenosti obalov zásielky nebude baáť ohľad.
 4. Kupujúci má právo podľa § 53 odst. 7 občanskieho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie musí byť uskutočnené tak, že kupujúci doručí predávajúcemu do konca 14-dňovej dennej lehoty oznámenín o odstúpení na adresu pre doručovanie s uvedením identifikácie kupujúceho, špecifikácie tovaru, čísla objednávky a čísla účtu, na ktorý má byť vrátena kúpna cena. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť vlastnoručne podpísané.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný tovar vrátiť najneskôr do 14 dní po odoslaní oznámenia o odstúpení fyzickým dodáním, alebo odoslaním na adresu pre doručovanie. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy, musí byť tovar vrátený nepoškodený, v pôvodnom stave, bez známok opotrebovania a v pôvodnom obalu.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým, spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal, ak sa nedohodnú inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcemu už pri vrátení tovaru kupujúcemu či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Pri odstúpení kupujúceho od kupnej zmluvy, predávajúci nieje povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr ako mu kupujúci tovar vráti.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcemu bude poškodený, opotrebevaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu tým vznikne. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať k nároku kupujúceho na vrátenie kupnej ceny.
 8. Kupujúci nemôže odstúpiť podľa ustanovenia § 53 odst. 8 občianskeho zákonníka od kupnej zmluvy:
  a) na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom zarátané pred uplynutím 14 dnovej lehoty od prevzatia plnenia.
  b) na dodávku tovaru, alebo služieb, ak ich cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa
  c) na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, alebo pre jeho osobu, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej zkaze, opotrebeniu či zastarania
 9. d) na dodávku tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nieje možné vrátiť 
 10. Pri porušení podmienok na odstúpenie od zmluvy či pre riadne vrátenie tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť voči kupujúcemu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných zákonných ustanovení.
 11. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzujúcou podmienkou, že ak je k odstúpeniu od kupnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

F. Platobné podmienky

 1. Kupnú cenu tovaru kupujúci má možnosť uhradiť buď formou dobierky, alebo bankovým prevodom, alebo hotovosťou. Ak využije kupujúci ako spôsob úhrady formu dobierky, je povinný zaplatiť kupnú cenu prepravcovi pri prevzatí tovaru.
 2. V prípade úhrady kupnej ceny bankovým prevodom je kupujúci povinný zaplatiť kupnú cenu ihneď po odoslaní objednávky. Kupná cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania na účet predávajúceho.
 3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu obdrží kupujúci k tovaru daňový doklad.
 4. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na dialku v súvislosti s uzavretím kupnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby.
 5. Pri čerpaní peňažných poukážok sa nevyčerpaná hodnota poukážky nevracia. Pri objednávke nižšej než je hodnota darčekovej poukážky, nevyčerpanú čiastku nevraciame a nedá sa previezť na úhradu inej objednávky.

G. Náklady na dopravu

 1. Náklady na dopravu a balné po ČR pri kúpe tovaru za kupnú cenu do výšky 3.000,- Kč hradí kupující. Pri kúpe tovaru za kupnú cenu vyššiu ako 3.000,- Kč náklady na dopravu a balné hradí predávajúci. Cena za dopravu a balné je prehľadne popísaná v sekcii "doprava a platba"
 2. Náklady na dopravu a balné do SR sa riadi podľa cenníka v sekcii "doprava a platba".

H. Reklamácie

 1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa reklamačným poriadkom internetového obchodu www.mimmo.cz a právnym poriadkom platným v ČR
 2. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadi príslušnými obecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).
 3. Predávajúci odpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci odpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
  má tovar vlastnosti, ktoré si strany ujednali, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci,alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prevedené, sa tovar hodí k účelom, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používá, tovar zodpovedá akosti, alebo prevedením dohodnutej vzorky, alebo predlohy, ak bola akosť, alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzoru, alebo predlohy, je tovar v dohodnutom množstve, miere, alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkam právnych predpisov.
 4. Ustanovenia uvedené v čl. 2. obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého tovaru za vadu zodpovedajúcu miere používania, alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 5. Ak se vada prejaví v priebehu šesť mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.
 6. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle, alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

I. Ochrana osobných údajov 

 1. Informácie o zákazníkoch sú uchované v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Sb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom plnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.
 2. Kupujúcí má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 3. Osobné údaje je možno na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy.
 4. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nepredáva žiadne ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravci, ktorým sú osobné údaje o zákaznikoch predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.
 5. Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľovi obchodu

J. Zasielanie obchodných oznámení

 1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami, alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 2. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie z databázy príjemcov týchto obchodných oznámeniach. 

K. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkách predávajúceho www.mimmo.cz v deň odeslania elektronickej objednávky kupujúcim.
  2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, tiež platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v katalógu internetového obchodu www.mimmo.cz, ak nebolo v konkrétnom prípade prekázatelne dohodnuté inak. Hneď ako kupujúci obdrží od predávajúceho potvrdenie objednávky, je ponuka predávajúceho k objednanému tovaru vrátane ceny uvedenej v objednávke platná až do doby dodania tovaru kupujúcemu, ak nestanoví niektoré ustanovenia týchto podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru zaviazaný. Rovnako ako je predávajúci zaviazaný svojim potvrdením objednávky.
  3. Predávajúci je oprávnený všeobecné nákupné podmienky jednostranne meniť.

Podmienky platné od 1.2.2015