Ve dnech 28.2-2.3.2024 se náš mimmo team účastní veletrhu ProDítě v Brně. Maloobchodní objednávky mohou být v těchto dnech zpracovány s prodlením.  
Velkoobchodní objednávky budeme expedovat v týdnu od pondělí 4.3.2024.
Děkujeme za pochopení!

Obchodné podmienky


A. Úvodné ustanovenia

1.Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.mimmo.cz/www.mimmo.sk (ďalej len „podmienky“). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je mimmo s.r.o., Lípová 475/10, 120 00 Praha 2 - Nové Město, IČO: 09233067 (ďalej tiež „predávajúci“), a kupujúceho pri uzatváraní tzv. „dištančných kúpnych zmlúv“.

2. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné, ako aj príslušnými ustanoveniami § 52 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení.

B. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.mimmo.cz sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí.

2. Katalóg internetového obchodu www.mimmo.cz obsahuje všetky informácie potrebné na uzavretie zmluvy v zmysle všeobecných náležitostí zmluvy i podstatných náležitostí kúpnej zmluvy, tak ako ich vymedzuje Občiansky zákonník. Obsahuje vždy aj názov, hlavnú charakteristiku a cenu tovaru.

3. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ sa zaväzuje objednávku potvrdiť prostredníctvom elektronickej pošty najneskôr do 2 dní odo dňa doručenia objednávky. Kúpna zmluva vzniká v okamihu doručenia potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu.

4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky - množstva tovaru, výšky ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosti a podobne, žiadať kupujúceho o autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad písomne, ​​alebo telefonicky. Objednávka sa považuje za neplatnú a zmluva tak stráca platnosť v prípade, že kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom vykonať odmietne. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade úplne zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, alebo popisov výrobku v katalógu tovaru.

6. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Tovar bude kupujúcemu dodaný podľa jeho výberu prostredníctvom spoločností PPL, alebo Slovenskej pošty (ďalej len „prepravca“).

7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, ak bola do tej doby uhradená kúpna cena, jeho prevzatím. Ak nie je kúpna cena pred prevzatím tovaru uhradená, prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny.

8.Vyplnením registračného formulára či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.mimmo.cz, kupujúci dobrovoľne dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

C. Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať tovar na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke v termíne do 10 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, najneskôr však do 15 pracovných dní, v prípade, že kupujúci hradí kúpnu cenu formou dobierky . Pokiaľ kupujúci hradí kúpnu cenu bankovým prevodom, predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar v uvedenej lehote odo dňa pripísania kúpnej ceny na jeho účet.

2. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ kupujúci nesplní svoj záväzok prevziať tovar či zaplatiť kúpnu cenu.

3. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným, ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar vopred (bankovým prevodom, platobnou kartou a pod.) a ak odstúpi predávajúci od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu, vráti predávajúci kupujúcemu celú kúpnu cenu najneskôr do 30 dní od odoslania písomného odstúpenia od zmluvy. Plnenie sa považuje za nemožné najmä v prípade, že sa predmet plnenia prestal vyrábať, alebo dodávať na náš trh. O nemožnosti plnenia predávajúci bude kupujúceho informovať bez zbytočného meškania po zistení tejto skutočnosti.

E. Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.

2. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú kúpnu cenu. S celkovou kúpnou cenou je kupujúci oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.

3. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršiu reklamáciu o porušenosti obalu zásielky nebude braný ohľad.

4. Kupujúci má právo podľa § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie musí byť urobené tak, že kupujúci doručí predávajúcemu do konca 14-dňovej lehoty oznámenie o odstúpení na adresu pre doručovanie s uvedením identifikácie kupujúceho, špecifikácie tovaru, čísla objednávky a čísla účtu, na ktorý má byť vrátená kúpna cena. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť vlastnoručne podpísané.

5. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný tovar vrátiť najneskôr do 5 pracovných dní po odoslaní oznámenia o odstúpení, buď fyzickým dodaním, alebo odoslaním na adresu pre doručovanie. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy, musí byť tovar vrátený nepoškodený, v pôvodnom stave, bez známok opotrebovania a v pôvodnom obale.

6. Akonáhle predávajúci vrátený tovar obdrží, má 15 dní na jeho prekontrolovanie a preskúšanie. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený, nepoužitý, v pôvodnom stave, neopotrebovaný a v pôvodnom obale, predávajúci vráti kupujúcemu do 15 dní po prekontrolovaní vráteného tovaru zaplatenú kúpnu cenu, a to buď odoslaním čiastky zodpovedajúcej výške kúpnej ceny na adresu kupujúceho, alebo prevodom na bankový účet kupujúceho . Pokiaľ by vrátený tovar bol akokoľvek poškodený či opotrebovaný, alebo by bola iným spôsobom znížená hodnota vráteného tovaru, vyhradzuje si predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene.

7. Kupujúci nemôže odstúpiť, podľa ustanovenia § 53 ods. 8 Občianskeho zákonníka, od kúpnej zmluvy:

a) na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia.

b) na dodávku tovaru, alebo služieb, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle dodávateľa

c) na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu, alebo zastaraniu

8. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy či pre riadne vrátenie tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť voči kupujúcemu škodu, ktorá mu tým vznikla, podľa príslušných zákonných ustanovení.

 

Protokol o odstúpení od kúpnej zmluvy najdete tu. 

 

F. Platobné podmienky

1. Kúpnu cenu tovaru kupujúci má možnosť uhradiť buď formou dobierky, alebo bankovým prevodom. Ak využije kupujúci ako spôsob úhrady formu dobierky, je povinný zaplatiť kúpnu cenu prepravcovi pri prevzatí tovaru.

2. V prípade úhrady kúpnej ceny bankovým prevodom je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu ihneď po odoslaní objednávky. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania na účet predávajúceho.

3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu dostane kupujúci k tovaru daňový doklad.

5. Náklady na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronických komunikácií.

6. Pri čerpaní peňažných poukážok sa nevyčerpaná hodnota poukážky nevracia. Pri objednávke nižšej ako je hodnota darčekovej poukážky, nevyčerpanú čiastku nevraciame a nemožno ju previezť na úhradu inej objednávky.

G. Náklady na dopravu

1. Náklady na dopravu a balné po SR hradí kupujúci. Ak hodnota objednávky presiahne čiastku uvedenú v sekcii doprava a platba, dopravu ke kupujúcemu hradí predávajúci. Ak kupujúci odstúpi od objednávky v rámci 14-dňovej lehoty na odstúpenie a tým sa zníži hodnota objednávky pod hodnotu pre dopravu zdarma, predávajúci je oprávnený znížiť sumu za vrátený tovar o hodnotu dopravy. 

2. Náklady na dopravu a balné do SR sa riadia podľa cenníka v sekcii "doprava a platba".

H. Reklamácie

1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa reklamačným poriadkom internetového obchodu www.mimmo.cz a právnym poriadkom platným v SR. Reklamačný protokol nájdete tu. 

I. Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.mimmo.cz, ktorým je Olga Kolářová, prehlasuje, že poskytuje svoje služby v súlade so zákonom č.101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov. Všetky získané osobné údaje zákazníkov budú používané iba na účely obchodné a marketingové v zmysle plnenia služieb zákazníkom. Nebudú poskytnuté tretím osobám a ani inak zneužité. Zákazník využívaním služieb tohto elektronického obchodu udeľuje súhlas so zhromažďovaním osobných údajov. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy a o zrušenie svojej registrácie.

J. Záverečné ustanovenia

  1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho www.mimmo.cz v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
    2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, tiež platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v katalógu internetového obchodu www.mimmo.sk, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Akonáhle kupujúci obdrží od predávajúceho potvrdenie objednávky, je ponuka predávajúceho k objednanému tovaru vrátane ceny uvedenej v objednávke platná až do doby dodania tovaru kupujúcemu, ak nestanoví niektoré ustanovenia týchto podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci po dobu stanovenú na dodanie tovaru viazaný. Rovnako tak je predávajúci viazaný svojim potvrdením objednávky.
    3. Predávajúci je oprávnený všeobecné nákupné podmienky jednostranne meniť.

 

1.1.2023