Obchodní podmínky


A. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.mimmo.cz (dále jen „podmínky“). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Olga Kolářová, se sídlem Praha 4, Choceradská 3041, IČ 87651653 (dále také „prodávající“), a kupujícího při uzavírání tzv. „distančních kupních smluv“.

2. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné, jakož i příslušnými ustanoveními § 52 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.mimmo.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.
2. Katalog internetového obchodu www.mimmo.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží.
3. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Provozovatel se zavazuje objednávku potvrdit prostřednictvím elektronické pošty nejpozději do 2 dnů ode dne doručení objednávky. Kupní smlouva vzniká v okamžiku doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu.
4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, nákladů na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.
6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zboží bude kupujícímu dodáno dle jeho výběru prostřednictvím společností PPL nebo České pošty (dále jen „přepravce“).
7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, byla-li do té doby uhrazena kupní cena, jeho převzetím. Není-li kupní cena před převzetím zboží uhrazena, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.
8.Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.mimmo.cz, kupující dobrovolně dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

C. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat zboží na adresu kupujícího uvedenou v objednávce v termínu do 10 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do 15 pracovních dnů, v případě, že kupující hradí kupní cenu formou dobírky. Pokud kupující hradí kupní cenu bankovním převodem, prodávající se zavazuje dodat objednané zboží v uvedené lhůtě ode dne připsání kupní ceny na jeho účet.
2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud kupující nesplní svůj závazek převzít zboží či zaplatit kupní cenu.
3. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, platební kartou apod.) a odstoupí-li prodávající od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou kupní cenu nejpozději do 30 dnů od odeslání písemného odstoupení od smlouvy. Plnění se považuje za nemožné zejména v případě, že se předmět plnění přestal vyrábět či dodávat na náš trh. O nemožnosti plnění prodávající bude kupujícího informovat bez zbytečného prodlení po zjištění této skutečnosti.

E. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
2. Kupující je povinen převzít objednané zboží a zaplatit celkovou kupní cenu. S celkovou kupní cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
3. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
4. Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení na adresu pro doručování s uvedením identifikace kupujícího, specifikace zboží, čísla objednávky a čísla účtu, na který má být vrácena kupní cena. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být vlastnoručně podepsáno.
5. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen zboží vrátit nejpozději do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním nebo odesláním na adresu pro doručování. V případě, že kupující využije právo na odstoupení od smlouvy, musí být zboží vráceno nepoškozené, v původním stavu, bez známek opotřebování a v původním obalu.
6. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, má 15 dnů na jeho překontrolování a přezkoušení. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené, nepoužité, v původním stavu, neopotřebované a v původním obalu, prodávající vrátí kupujícímu do 15 dnů po překontrolování vráceného zboží zaplacenou kupní cenu, a to buď odesláním částky odpovídající výši kupní ceny na adresu kupujícího nebo převodem na bankovní účet kupujícího. Pokud by vrácené zboží bylo jakkoli poškozené či opotřebované, nebo by byla jiným způsobem snížena hodnota vráceného zboží, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně.
7. Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku od kupní smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
8. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu škodu, která mu tím vznikla dle příslušných zákonných ustanovení.

F. Platební podmínky

1. Kupní cenu zboží kupující má možnost uhradit buď formou dobírky nebo bankovním převodem. Využije-li kupující jako způsob úhrady formu dobírky, je povinen zaplatit kupní cenu přepravci při převzetí zboží.
2. V případě úhrady kupní ceny bankovním převodem je kupující povinen zaplatit kupní cenu ihned po odeslání objednávky. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání na účet prodávajícího.
3. Při převzetí zboží od přepravce obdrží kupující ke zboží daňový doklad.
5. Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.
6. Při čerpání peněžních poukázek se nevyčerpaná hodnota poukázky nevrací. Při objednávce nižší než je hodnota dárkové poukázky, nevyčerpanou částku nevracíme a nelze ji převézt na úhradu jiné objednávky.

G. Náklady na dopravu

1. Náklady na dopravu a balné po ČR při koupi zboží za kupní cenu do výše 3.000,- Kč hradí kupující. Při koupi zboží za kupní cenu vyšší než 3.000,- Kč náklady na dopravu a balné hradí prodávající. Cena za dopravu a balné je přehledně popsána v sekci "doprava a platba"

2. Náklady na dopravu a balné do SR se řídí podle ceníku v sekci "doprava a platba".

H. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele reklamačním řádem
internetového obchodu www.mimmo.cz a právním řádem platným v ČR

I. Ochrana osobních dat

1. Provozovatel internetového obchodu www.mimmo.cz, kterým je Olga Kolářová, prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity. Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.

J. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího www.mimmo.cz v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.mimmo.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzení objednávky, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzením objednávky.
3. Prodávající je oprávněn všeobecné nákupní podmínky jednostranně měnit.

Podmínky platné od 1.5.2011

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.