Ako sa starať o výrobky charli chair


Milí zákazníci,

aby sme vám pomohli používať zakúpené výrobky čo najdlhšie, pripravili sme pre vás túto časť s tipmi a radami, ako sa starať o zakúpené výrobky.

Pri kúpe každého výrobku dostanete v balení návod na použitie alebo štítok s pokynmi na starostlivosť o výrobok. Pozorne si tieto pokyny prečítajte a uschovajte si ich pre budúce použitie.

Ak ste návod stratili, môžete si ho stiahnuť tu.

Výrobok Charli Chair bol testovaný a schválený v súlade s platnými normami EÚ.

 

UPOZORNENIE

 • Pred inštaláciou a používaním si prečítajte celý návod a pokyny a vždy dodržiavajte bezpečnostné pokyny a upozornenia.
 • NIKDY nenechávajte dieťa v stoličke bez dozoru, môže hroziť riziko utopenia.
 • Zabráňte vážnemu zraneniu alebo smrteľným následkom pri páde alebo pošmyknutí. VŽDY zabezpečte dieťa pomocou systému bezpečnostných pásov v oblasti pása, rozkroku a ramien. Dieťa by malo byť takto zabezpečené vždy.
 • NIKDY nedovoľte dieťaťu, aby použilo opierku nôh na vyliezanie zo stoličky.
 • Tento výrobok NIE JE bezpečnostným zariadením.
 • VŽDY držte dieťa v dosahu rúk.
 • NIKDY nenechávajte dieťa pri používaní výrobku bez dozoru dospelej osoby. Výrobky vždy používajte pod dohľadom dospelej osoby.
 • NIKDY neumiestňujte dieťa do sedačky priamo pod hlavicu sprchy alebo tečúcu vodu. VŽDY najprv vyskúšajte teplotu vody na vlastnej časti tela!
 • NIKDY neupravujte polohu alebo výšku sedadla s dieťaťom v sedačke! Hrozí riziko prevrátenia alebo pádu.
 • NIKDY nezdvíhajte ani nepremiestňujte výrobok, keď je dieťa v sedačke. Existuje riziko pádu alebo prevrátenia.
 • Nie je bezpečné používať iné príslušenstvo ako to, ktoré je súčasťou balenia. Výrobok nikdy neupravujte. Nedodržanie pokynov môže ohroziť dieťa a osobu vykonávajúcu dohľad a spôsobiť neplatnosť záruky.
 • Maximálna nosnosť je 17 kg. Ak sa prekročí maximálna nosnosť odporúčaná výrobcom, výrobok sa stane nestabilným.
 • Ak máte akékoľvek pochybnosti o ďalšom bezpečnom používaní výrobku alebo ak by niektorá časť spadla, prestaňte výrobok používať a čo najskôr kontaktujte svojho predajcu alebo dovozcu.
 • Pred umiestnením dieťaťa do výrobku vykonajte všetky nastavenia polohy a uistite sa, že sú bezpečne upevnené a stolička je umiestnená na rovnom povrchu.
 • Výrobok NIKDY neumiestňujte na šikmý alebo nestabilný povrch, iba na rovný povrch.
 • Ak výrobok nepoužívate, odpojte popruhy od bedrových pásov a/alebo praciek. Nenechávajte popruhy pripojené, pokiaľ nie sú pripevnené k detskej stoličke.
 • Popruhy môžu vytvoriť slučky, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtenia. Popruhy vždy nastavte podľa veľkosti dieťaťa.
 • Abyste předešli vážnému zranění, vždy používejte k zajištění dítěte přiložené bezpečnostní pásy (upravte pásy podle velikosti těla vašeho dítěte).
 • Židlička a její části se nesmí používat v blízkosti otevřeného ohně nebo jiného zdroje plamene. Umístěte výrobek tak, aby bylo dítě daleko od nebezpečí, jako je elektrické vedení, zdroje tepla a plameny.
 • Nenechávejte vysokou židli vystavenou slunečnímu záření po dlouhou dobu. Před umístěním dítěte do židličky zkontrolujte pohmatem teplotu.
 • Všechny části produktů, pokud nejsou používány, udržujte z dosahu dítěte.
 • Před prvním a každým dalším použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části produktu v pořádku.
 • Produkty není hračka. Nenechejte dítě na produkt lézt.
 • U dětí či osob se speciálními potřebami použijte prosím svůj vlastní úsudek o vhodnosti tohoto produktu.

Starostlivosť o výrobok a jeho údržba

 • Pred prvým použitím zlikvidujte obal a odstráňte výrobky z dosahu dieťaťa.
 • Pred prvým použitím umyte výrobky v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom. Dôkladne ich opláchnite a vysušte. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtené utierky, kefy ani iné hrubé prostriedky, ktoré by mohli výrobok poškriabať.
 • Stoličku s pripevnenými popruhmi a pásmi možno umývať mäkkou vlhkou handričkou a jemným mydlom. Nepoužívajte bielidlá. Nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky, ktoré môžu výrobok poškriabať. Opláchnite vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky čistiaceho prostriedku, a potom osušte.
 • Pred každým použitím výrobky skontrolujte a ak sa na výrobku objavia prvé známky poškodenia, odstráňte ho z dosahu detí.
 • Pravidelne kontrolujte výrobok, či nie sú uvoľnené skrutky, opotrebované časti, roztrhnutý materiál alebo švy. V prípade potreby diely vymeňte alebo opravte.
 • Všetky časti výrobku skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu slnečného svetla alebo zdrojov tepla. Nadmerné vystavenie slnečnému žiareniu alebo teplu môže spôsobiť vyblednutie, zožltnutie alebo deformáci
 • Pravidelne čistite všetky plastové časti nožičiek vlhkou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani podobné čistiace prostriedky.
 • Všetky kovové časti udržiavajte v suchu, aby ste zabránili korózii.
 • Pohyblivé časti (nastavovacie mechanizmy, blokovacie mechanizmy, hlavy atď.) udržiavajte čisté a zbavené prachu a piesku a v prípade potreby všetky kovové pohyblivé časti namažte ľahkým strojovým olejom.
 • Pravidelne kontrolujte utiahnutie všetkých matíc a skrutiek a v prípade potreby ich dotiahnite. Skontrolujte všetky kryty, či nie sú skrutky a ostré hrany, a v prípade potreby ich vymeňte. V prípade potreby ich vymeňte v súlade s pokynmi výrobcu.
 • NEUMÝVAJTE žiadne časti v umývačke riadu ani v práčke.
 • Zádržné popruhy a pracky čistite mäkkou handričkou, teplou vodou a jemným mydlom. Opláchnite a osušte.
 • Po použití stoličky vždy očistite všetky časti mäkkou handričkou s použitím teplej vody a jemného mydla. Opláchnite a vysušte. Môžete použiť aj jemné dezinfekčné utierky.
 • Pred uskladnením alebo zostavením výrobku sa uistite, že sú všetky komponenty suché.
 • Pri skladovaní uchovávajte v suchu a vo vzduchotesnom vrecku, aby ste zabránili vzniku plesní a korózii.
 • Stoličku pravidelne rozoberajte (aspoň raz za mesiac), aby ste ju riadne umyli a zabránili hromadeniu nečistôt a plesní.
 • Používajte dodané náradie alebo náradie odporúčané výrobcom alebo dovozcom.

 

Inštalácia a používanie výrobku

 • Postup montáže je uvedený v návode. Prípadne môžete sledovať video.
 • Pred umiestnením vaničky najprv pripevnite bezpečnostné pásy.
 • VŽDY používajte bezpečnostné pásy tak, ako je uvedené v návode. Zabránite tak vypadnutiu, vykĺznutiu dieťaťa a možným fatálnym následkom.
 • VŽDY dodržiavajte bezpečnostné upozornenia popísané v návode.
 • VŽDY dodržiavajte všeobecné bezpečnostné upozornenia týkajúce sa starostlivosti o dieťa a kúpania (napr. nikdy nepoužívajte elektrický spotrebič v blízkosti vody alebo ho nevhadzujte do vody).
 • Výrobok sa môže používať na kúpanie, ak je zátka vane na mieste a je zaskrutkovaná, alebo na sprchovanie, ak je zátka odskrutkovaná, voda odteká priamo.